• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
  • (212) 631-1500
  • info@kollektifdenetim.com
Hizmetlerimiz
Muhasebe hizmetleri

Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması, 5024 Sayılı Yasa çerçevesinde enflasyon muhasebesi

Hukuk Hizmetleri

Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, ilgili mevzuat uyarınca toplantıların yapılması

Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetleri

KDV Yükümlülükleri (sorumlu sıfatıyla KDV, özel matrah şekli vb.) ile ilgili değerlendirme ve risk analizleri

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması, İş Akdinin Sona Ermesi

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Devir, Birleşme, Nev'i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri

Diğer Yönetim Destek Hizmetlerimiz

Şirketlerin tek düzen hesap planına ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolarının hazırlanması,

Bordrolama Hizmetleri

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması (Due Diligence),Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı, Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık

Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük ve dış ticaret mevzuatının sahip olduğu teknik ve karmaşık yapı, gümrük işlemlerini yürüten gümrük personeli

Vergi İdaresi İlişkilerinde Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi uyuşmazlıkları sadece vergi incelemelerinden doğmaz. Vergi uyuşmazlıkları, bazen vergi idaresinin bir eylemi ile, bazen vergi kanunlarında yapılan bir değişikliğin yarattığı

Yabancı Personel Çalıştırma İzin Belgesi Hizmetleri

Yabancıların Türkiye’de çalışmaları bazı yasal prosedürlerle belirlenmiştir. Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan, bir işveren yanında meslek eğitimi gören ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara sağlanan destek unsurları